Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Beauty Store & Salons Apeldoorn: de eenmanszaak Beauty Store & Salons Apeldoorn, statutair gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 68999992.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Beauty Store & Salons Apeldoorn een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Beauty Store & Salons Apeldoorn voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het uitvoeren van gezichtsbehandelingen, manicure, bruidsmake-up, visagie en make-up workshops.

1.5. Producten: alle producten die Beauty Store & Salons Apeldoorn aan de klant levert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: make-up, nagellak, cosmetica producten en voedingssupplementen.

1.6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Beauty Store & Salons Apeldoorn en klant krachtens welke Beauty Store & Salons Apeldoorn de dienst zal uitvoeren.

1.7. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.8. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.9. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Beauty Store & Salons Apeldoorn.

1.10. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Beauty Store & Salons Apeldoorn worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.11. Website: www.schoonheidssalonapeldoorn.nl.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Beauty Store & Salons Apeldoorn gedane aanbiedingen, acties, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Beauty Store & Salons Apeldoorn of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een bestelling of het inplannen van een behandeling dan wel akkoord via de e-mail verklaard de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Beauty Store & Salons Apeldoorn en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Beauty Store & Salons Apeldoorn zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

ARTIKEL 3. BEHANDELING, AANBIEDINGEN, ADVERTENTIES, OFFERTES EN ACTIES

3.1. Beauty Store & Salons Apeldoorn zal in de offerte/aanbieding aangeven welke diensten/producten/behandelingen worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte/het aanbod. Offertes, aanbiedingen, advertenties en acties van Beauty Store & Salons Apeldoorn zijn geldig voor de in de offerte/advertentie aangegeven termijn en/of zolang de voorraad strekt. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Beauty Store & Salons Apeldoorn het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.3. Beauty Store & Salons Apeldoorn zal op de website/ in het aanbod aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte of het aanbod. De op de website/ in het aanbod genoemde prijzen gelden voor de op de website/ in het aanbod genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. op de website/ in het aanbod staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Beauty Store & Salons Apeldoorn met een vooraf geschat aantal uren/tarief.

3.4. Alle door Beauty Store & Salons Apeldoorn gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.5. Beauty Store & Salons Apeldoorn is gerechtigd een aanbetaling van 25% te factureren bij een opdracht voor bruidsmake-up en de proefsessie alvorens zij de opdracht gaat uitvoeren.

3.6. Offertes en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.7. Beauty Store & Salons Apeldoorn behoudt zich het recht om prijzen in de salon en op de website tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden diensten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.8. Beauty Store & Salons Apeldoorn behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.9. Beauty Store & Salons Apeldoorn is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte, aanbieding of actie wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.10. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Beauty Store & Salons Apeldoorn zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde traject, behandeling of welke overeenkomst dan ook, dan is Beauty Store & Salons Apeldoorn bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

3.11. De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door Beauty Store & Salons Apeldoorn worden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van haar diensten. De vergoeding bedraagt €0,19 cent per kilometer buiten Apeldoorn. Reisuren kunnen tevens in rekening gebracht worden.

 

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Beauty Store & Salons Apeldoorn verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Beauty Store & Salons Apeldoorn binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten en/of het leveren van de producten.

4.4. Beauty Store & Salons Apeldoorn heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Beauty Store & Salons Apeldoorn zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Beauty Store & Salons Apeldoorn wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien zij bij ontbinding overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium tenzij anders overeengekomen. Tevens wordt in ieder geval de vergoeding uit artikel 6.13 in acht genomen.

4.7. Indien Beauty Store & Salons Apeldoorn, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Beauty Store & Salons Apeldoorn gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten na overleg aan de klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Beauty Store & Salons Apeldoorn in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Beauty Store & Salons Apeldoorn uitgevoerde werk te vergoeden.

4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke behandeling door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor de behandeling beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke behandeling door de klant zijn voor rekening van klant. Beauty Store & Salons Apeldoorn zal voorafgaand aan de verdere uitvoering van behandeling een opgave doen van de meerkosten.

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR BEAUTY STORE & SALONS APELDOORN

5.1. Beauty Store & Salons Apeldoorn garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Beauty Store & Salons Apeldoorn spant zich in om de gegevens die Beauty Store & Salons Apeldoorn voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Beauty Store & Salons Apeldoorn met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Beauty Store & Salons Apeldoorn is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens en of referenties van de klant te publiceren op de website en/of social media kanalen van Beauty Store & Salons Apeldoorn en/of overige promotionele uitingen van Beauty Store & Salons Apeldoorn.

5.5. Beauty Store & Salons Apeldoorn is niet aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor enige allergische reacties die ontstaan door het gebruik van haar producten tijdens de behandeling.

5.6. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan het overeengekomen tijdstip voor de behandeling aanwezig is, mag Beauty Store & Salons Apeldoorn de verloren tijd inkorten op de behandeling en vervolgens het volledige overeengekomen tarief voor de behandeling aan de klant in rekening brengen.

5.7. Indien de klant meer dan vijftien minuten later dan het overeengekomen tijdstip voor de behandeling aanwezig is, mag Beauty Store & Salons Apeldoorn de gehele behandeling annuleren en het volledige overeengekomen tarief voor de behandeling aan de klant in rekening brengen (no-show).

5.8. Beauty Store & Salons Apeldoorn heeft het recht een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Tevens meldt Beauty Store & Salons Apeldoorn diefstal altijd bij de politie.

5.9. Beauty Store & Salons Apeldoorn werkt volgens de hygiëne regels van de HAM code voor schoonheidsspecialisten.

 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT EN HET HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Beauty Store & Salons Apeldoorn te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst en/of de behandeling. De klant is in ieder geval verplicht Beauty Store & Salons Apeldoorn onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Beauty Store & Salons Apeldoorn om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Beauty Store & Salons Apeldoorn zijn verstrekt, heeft Beauty Store & Salons Apeldoorn het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Beauty Store & Salons Apeldoorn steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, haar banknummer.

6.5. Bij klachten over de door Beauty Store & Salons Apeldoorn geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Beauty Store & Salons Apeldoorn binnen 7 dagen na levering van de dienst en/of het product, doch altijd binnen 60 dagen na levering van de dienst en/of het product. De klant vrijwaart Beauty Store & Salons Apeldoorn één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. Indien de klant niet of niet tijdig benodigde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de dienst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortkomende kosten voor rekening van de klant.

6.7. De klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product of het afnemen van een dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Beauty Store & Salons Apeldoorn mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

Na de melding dat de klant het product terug wenst te sturen, heeft de klant nogmaals 14 dagen de tijd het product daadwerkelijk te retourneren. De klant ontvangt binnen 14 dagen dan de aankoopkosten retour.

6.8. De in artikel 6.7 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking daarvan. De klant mag het product slechts bekijken en gebruiken zoals hij dit in een winkel zou kunnen doen.

6.9. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de bedenktermijn aan Beauty Store & Salons Apeldoorn. Zo snel mogelijk daarop zendt de klant het product terug naar de Beauty Store & Salons Apeldoorn. Het risico van terugsturen en de kosten hiervan liggen bij de klant. Beschadigde, producten met een verbroken hygiëne zegel, onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde zendingen worden niet door Beauty Store & Salons Apeldoorn geaccepteerd.

6.10. Beauty Store & Salons Apeldoorn kan producten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

6.11. Beauty Store & Salons Apeldoorn verstuurt de producten met brievenbuspost van PostNL door MyParcel. Beauty Store & Salons Apeldoorn is niet volledig aansprakelijk voor verlies, schade of verkeerde bezorging van het product indien de klant een onjuist bezorgadres heeft opgegeven.

6.12. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten. De klant neemt vervolgens binnen 2 werkdagen na ontvangst van het pakket met de geleverde producten contact op met Beauty Store & Salons Apeldoorn. Zodra de klant het beschadigde pakket opent dan wel te laat contact opneemt met Beauty Store & Salons Apeldoorn, kan de klant geen aanspraak meer maken op eventuele garanties.

6.13. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen behandeling, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

 • annulering tot 48 uur voor de behandeling; geen vergoeding;
 • annulering tussen 48 uur en 24 uur voor de behandeling; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering binnen 24 uur voor de behandeling; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 75% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • indien de klant niet op het overeengekomen tijdstip voor de behandeling aanwezig is, zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden, dan wel wordt de behandeling bij een abonnement als uitgevoerd aangemerkt.

6.14. Restitutie van de door de klant aangeschafte ticket(s) voor een van de workshops van Beauty Store & Salons Apeldoorn is slechts mogelijk indien het gaat om een particuliere klant. De klant die in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf een ticket heeft gekocht, maakt geen aanspraak op restitutie van het ticket. De klant is derhalve te allen tijde gerechtigd het deelnamebewijs aan een ander persoon over te dragen zolang de persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet.

6.15. Beauty Store & Salons Apeldoorn behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen bij workshops indien de deelnemers door het gedrag een workshop belemmeren. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.

6.16. Beauty Store & Salons Apeldoorn is gerechtigd de workshop te annuleren indien er niet voldoende deelnemers zijn. De klant zal het betaalde factuurbedrag binnen 14 dagen gerestitueerd krijgen tenzij direct een andere datum beschikbaar komt en de klant akkoord gaat met deze nieuwe datum.

6.17. Indien Beauty Store & Salons Apeldoorn door overmacht (zoals genoemd in artikel 11) genoodzaakt is om de workshop te verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor de workshop voor de nader te bepalen datum. Indien de klant op de nader te bepalen datum niet aanwezig kan zijn voor de workshop, heeft de klant de keuze voor restitutie van het betaalde bedrag. De klant ontvangt binnen 14 dagen het betaalde bedrag retour op het rekeningnummer waarmee het ticket is aangeschaft.

 

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Beauty Store & Salons Apeldoorn te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Beauty Store & Salons Apeldoorn opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

7.2. Indien de levering vertraging oploopt, zal Beauty Store & Salons Apeldoorn dit zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail aan de klant mededelen.

7.3. Een door Beauty Store & Salons Apeldoorn vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Beauty Store & Salons Apeldoorn niet van rechtswege in verzuim.

7.4. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Beauty Store & Salons Apeldoorn, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.5. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Beauty Store & Salons Apeldoorn mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.6. Aan de leveringsplicht van Beauty Store & Salons Apeldoorn zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Beauty Store & Salons Apeldoorn geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

 

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Beauty Store & Salons Apeldoorn verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De factuur dient in ieder geval voor aanvang van de volgende behandeling te zijn voldaan. Behandelingen worden direct in de salon afgerekend. In geval van een bestelling via de webshop van Beauty Store & Salons Apeldoorn, zal er direct via iDEAL betaald worden. Bestellingen kunnen ook in de salon in Apeldoorn worden afgerekend en opgehaald.

8.3. Het is niet mogelijk de kosten voor de behandelingen van Beauty Store & Salons Apeldoorn vergoed te krijgen bij een zorgverzekeraar.

8.4. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €40,- excl. BTW bedragen, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Beauty Store & Salons Apeldoorn voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Beauty Store & Salons Apeldoorn elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Beauty Store & Salons Apeldoorn zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Beauty Store & Salons Apeldoorn verzonden facturen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan Beauty Store & Salons Apeldoorn kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Beauty Store & Salons Apeldoorn een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.10. Alle door Beauty Store & Salons Apeldoorn geleverde producten blijven eigendom van Beauty Store & Salons Apeldoorn totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Beauty Store & Salons Apeldoorn zijn voldaan.

 

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Beauty Store & Salons Apeldoorn tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Beauty Store & Salons Apeldoorn geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website van Beauty Store & Salons Apeldoorn, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen zijn het eigendom van Beauty Store & Salons Apeldoorn en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Beauty Store & Salons Apeldoorn.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Beauty Store & Salons Apeldoorn ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Beauty Store & Salons Apeldoorn, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Beauty Store & Salons Apeldoorn is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Beauty Store & Salons Apeldoorn plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Beauty Store & Salons Apeldoorn vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.7. Bij inbreuk heeft Beauty Store & Salons Apeldoorn recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Beauty Store & Salons Apeldoorn en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Beauty Store & Salons Apeldoorn kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Beauty Store & Salons Apeldoorn is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het ondergaan van behandelingen of het gebruik van producten die zijn gekocht in de winkel of via de online webshop. Beauty Store & Salons Apeldoorn is tevens niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beauty Store & Salons Apeldoorn is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens over lichamelijke aandoeningen en/of medicijngebruik. Beauty Store & Salons Apeldoorn behoudt zich het recht voor de behandelingen te staken totdat er contact is geweest met een arts of medisch specialist. Het ondergaan van de behandelingen vallen volledig onder het eigen risico van de klant.

10.3. Indien Beauty Store & Salons Apeldoorn onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €500,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Beauty Store & Salons Apeldoorn uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

10.4. In aanvulling op artikel 10.3 is Beauty Store & Salons Apeldoorn dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Beauty Store & Salons Apeldoorn aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Beauty Store & Salons Apeldoorn toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.5. Beauty Store & Salons Apeldoorn sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Beauty Store & Salons Apeldoorn geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Beauty Store & Salons Apeldoorn.

10.6. Beauty Store & Salons Apeldoorn is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.7. Klant vrijwaart Beauty Store & Salons Apeldoorn voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Beauty Store & Salons Apeldoorn.

10.8. Beauty Store & Salons Apeldoorn is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijk eigendommen die door de klant meegenomen worden naar de salon.

 

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. Beauty Store & Salons Apeldoorn is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Beauty Store & Salons Apeldoorn is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Beauty Store & Salons Apeldoorn weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Beauty Store & Salons Apeldoorn kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Beauty Store & Salons Apeldoorn een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Beauty Store & Salons Apeldoorn onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Beauty Store & Salons Apeldoorn, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Beauty Store & Salons Apeldoorn, wanprestatie door leveranciers van Beauty Store & Salons Apeldoorn waardoor Beauty Store & Salons Apeldoorn haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Beauty Store & Salons Apeldoorn of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Beauty Store & Salons Apeldoorn tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Beauty Store & Salons Apeldoorn in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel klant als Beauty Store & Salons Apeldoorn, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.4 kan Beauty Store & Salons Apeldoorn de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Beauty Store & Salons Apeldoorn voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Beauty Store & Salons Apeldoorn;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

12.5. Beauty Store & Salons Apeldoorn zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.6. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Beauty Store & Salons Apeldoorn vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.7. Beauty Store & Salons Apeldoorn behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Beauty Store & Salons Apeldoorn overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte.

Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Beauty Store & Salons Apeldoorn zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Beauty Store & Salons Apeldoorn in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Beauty Store & Salons Apeldoorn worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Beauty Store & Salons Apeldoorn aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Beauty Store & Salons Apeldoorn.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Beauty Store & Salons Apeldoorn te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Beauty Store & Salons Apeldoorn, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Beauty Store & Salons Apeldoorn en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

14.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Beauty Store & Salons Apeldoorn alleen bindend indien en voor zover deze door Beauty Store & Salons Apeldoorn uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

14.3. Indien Beauty Store & Salons Apeldoorn op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

14.4. Zowel de klant als Beauty Store & Salons Apeldoorn zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.

14.5. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

14.6. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Beauty Store & Salons Apeldoorn hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

14.7. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Beauty Store & Salons Apeldoorn partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.8. De klant en Beauty Store & Salons Apeldoorn zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

14.9. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Gelderland bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Beauty Store & Salons Apeldoorn en de klant tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.

versie: september 2021

Wij werken met